Skip to main content

Bezpečnostní standard

I.        Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a života při práci, ochrany životního prostředí (bezpečnostní standard)

1.1.   Zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje seznámit se a dodržovat vnitřní předpisy společnosti Bilfinger Euromont a.s. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a života při práci, ochrany životního prostředí, požární ochrany a prevence závažných havárií umístěné na internetové adrese www.euromont.cz (dále jen „bezpečnostní standard“). Zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje, že zaváže své subdodavatele k dodržování bezpečnostního standardu ve stejném rozsahu, jako je zhotovitel/nájemce/přepravce zavázán sám.

1.2.   Zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje zajistit proškolení svých zaměstnanců a subdodavatelů z bezpečnostního standardu a zajistit dodržování bezpečnostního standardu svými zaměstnanci a subdodavateli. Zaměstnanci zhotovitele/nájemce/přepravce, kteří nebyli proškoleni z bezpečnostního standardu, nesmí činnosti pro objednatele/společnosti Bilfinger Euromont a.s. vykonávat.

1.3.   Objednatel/společnost Bilfinger Euromont a.s. se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu formou e-mailu o jakýchkoli změnách vnitřních předpisů objednatele/společnosti Bilfinger Euromont a.s. tvořících bezpečnostní standard. Zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje písemně sdělit objednateli/společnosti Bilfinger Euromont a.s. kontaktní e-mail pro zasílání informací o bezpečnostním standardu a informovat objednatele/společnost Bilfinger Euromont a.s. o jakýchkoli změnách tohoto kontaktního e-mailu.

1.4.   Pokud budou při plnění díla/činnosti v areálu objednatele/společnosti Bilfinger Euromont a.s. použity látky závadné vodám nebo nebezpečné chemické látky a přípravky, zajistí zhotovitel/nájemce/přepravce, aby byly tyto látky skladovány na místech k tomu určených a použity způsobem, který minimalizuje možnost poškození zdraví pracovníků a zamezí znečištění půdy a vody. Při zjištění mimořádného zhoršení, popřípadě ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, půdy a ovzduší v prostorách společnosti Bilfinger Euromont a.s., nebo v objektech pronajatých pro společnost Bilfinger Euromont a.s. nebo v případě, že svou činností takový stav způsobí, je povinen zhotovitel/nájemce/přepravce tuto skutečnost bez odkladu oznámit na tel.: 476 765 204 případně  606 934 227.

1.5.   Zhotovitel/nájemce/přepravce nesmí znečišťovat a poškozovat komunikace a zpevněné plochy prostorách nebo pracovištích společnosti Bilfinger Euromont a.s., provádět údržbu a mytí vozidel a mechanizmů mimo vyhrazené prostory, odstavovat vozidla mimo zpevněné plochy ani jinak poškozovat zeleň. Zhotovitel nesmí z vozidel vypouštět na komunikace i mimo ně jakékoli provozní náplně, paliva, kapaliny nebo jiné látky škodlivé nebo nebezpečné životnímu prostředí a je povinen zabezpečit, aby nedošlo úniku těchto látek v prostorách objednatele na komunikace i mimo ně.

1.6.   Zhotovitel/nájemce/přepravce označí používané montážní, skladovací a manipulační plochy tabulkou s názvem zhotovitele/nájemce/přepravce a jménem odpovědné osoby zhotovitele/nájemce/přepravce. Zhotovitel/nájemce/přepravce zajistí okamžitý úklid komunikací a ploch, jestliže došlo k jejich znečištění v důsledku jeho činnosti.

1.7.   Zhotovitel/nájemce/přepravce je povinen neprodleně informovat objednatele/společnost Bilfinger Euromont a.s. o požárech, haváriích a pracovních úrazech svých zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů v prostorách nebo pracovištích objednatele/společnosti Bilfinger Euromont a.s. na tel.: 476 765 224, 2403, případně 724 060 899 (lékařská pohotovost 155, hlášení požárů 150).

1.8.   S veškerými vzniklými odpady je zhotovitel/nájemce/přepravce povinen nakládat v souladu s bezpečnostním standardem a v souladu s právními a jinými požadavky, které se na nakládání s odpady vztahují . V případě zřízení shromažďovacího místa musí nájemce oznámit odd. ŽP místo, druh a kategorii shromažďovaného odpadu, odpadové nádoby řádně označit a odpovídajícím způsobem zabezpečit.

1.9.   Zhotovitel/nájemce/přepravce je povinen zhotovovat nebo provozovat zdroje znečišťování ovzduší v souladu se zákonem o ovzduší v platném znění a dalšími platnými právními a jinými požadavky, které se na tuto problematiku vztahují.

1.10.        Pokud bude zhotovitel/nájemce/přepravce nebo jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů vstupovat do kolejiště vlečky mimo vyznačené přechody a přejezdy (jedná se o pracoviště nebo prostory, kde se vlečka vyskutuje), je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti drážní přepravy – zejména zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a související právní předpisy.

1.11.        Zhotovitel/nájemce/přepravce nebo jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů mohou vstupovat nebo se zdržovat jen v místech určených objednatelem/společností Bilfinger Euromont a.s. a bez zvláštního povolení nesmí svojí činností zasahovat nebo omezovat provoz na komunikacích  a nesmí poškozovat bezpečnostní značení a osvětlení.

1.12.        Objednatel/společnost Bilfinger Euromont a.s. je oprávněna provádět kontrolu dodržování bezpečnostního standardu a to zejména prostřednictvím následujících zaměstnanců:

·        Vedoucí odd. BOZP a PO

·        Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních

·        Bezpečnostní a požární technik

·        Vedoucí odd.  ŽP, ochrany ovzduší, odpadový hospodář

1.13.        Zhotovitel/nájemce/přepravce se zavazuje v případě porušení ustanovení bezpečnostního standardu svým zaměstnancem nebo zaměstnancem subdodavatele uhradit objednateli/společnosti Bilfinger Euromont a.s. smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení ustanovení bezpečnostního standardu, a to následovně:

a.    Za porušení ustanovení o zákazu kouření a vstupu do objektů nebo pracoviště společnosti Bilfinger Euromont a.s. pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek smluvní pokutu do výše 50.000 Kč;

b.   Za porušení ustanovení bezpečnostního standardu o zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v areálu nebo na pracovištích společnosti Bilfinger Euromont a.s. smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč;

c.    Za výkon činností bez řádně vystaveného povolení na práci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč;

d.   Za každé jednotlivé porušení povinností dle čl. 1. 5. bezpečnostního standardu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, přičemž je v takovém případě povinen vedle smluvní pokuty uhradit objednateli též náhradu škody, kterou svým porušením povinnosti způsobil, včetně nákladů na likvidaci vzniklé škody;

e.    Za porušení ustanovení bezpečnostního standardu neuvedených pod písmeny a., b., c. a d. výše smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

1.14.        Objednatel/společnost Bilfinger Euromont a.s. je oprávněna kromě úhrady smluvních pokut dle výše uvedených ustanovení

a.    požadovat též náhradu škody, která z téhož jednání objednateli/společnosti Bilfinger Euromont a.s. vznikla;

b.   zakázat zaměstnancům zhotovitele/nájemce/přepravce, kteří se dopustili porušení bezpečnostního standardu, vstup do objetů a pracoviště objednatele/Bilfinger Euromont a.s.;

c.    zastavit okamžitě práce a činnosti, při kterých dochází k porušování/porušení bezpečnostního standardu.

1.15.        Zhotovitel/nájemce/přepravce souhlasí s tím, že objednatel/společnost Bilfinger Euromont a.s. bude pořizovat vhodnou formou dokumentaci případného porušení bezpečnostního standardu.

1.16.        Objednatel/společnost Bilfinger Euromont a.s. se zavazuje každé jednotlivé zjištěné porušení bezpečnostního standardu projednat se zástupcem zhotovitele/nájemce/přepravce ve věcech smluvních a vyzvat jej ke zjednání nápravy.

II.      Vstup a vjezd do areálu objednatele:

2.1.   Zhotovitel/nájemce/přepravce před zahájením díla/činnosti  předá pověřenému zástupci objednatele seznam všech zaměstnanců včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů, kteří budou provádět dílo/vykonávat činnosti v prostorách nebo pracovištích objednatele, včetně seznamu vozidel a mechanizmů, které budou vjíždět do prostorů nebo pracovišť objednatele za účelem zhotovení díla s následujícími údaji:

a.    pro osoby – jméno a příjmení, číslo OP, bydliště,

b.   pro vozidla – značka vozidla, jeho RZ (registrační značka), u jízdní soupravy i RZ vleku nebo návěsu, případně jméno řidiče.

2.2.   Zhotovitel/nájemce/přepravce v předaném seznamu určí vozidla, která budou pravidelně vjíždět do prostorů a pracoviště objednatele. 

2.3.   Zhotovitel/nájemce/přepravce zabezpečí, aby se zaměstnanci zhotovitele/nájemce/přepravce (případně jeho subdodavatele) pohybovali pouze v prostorách vyhrazených pro daný účel (sociální vybavení, stravování, komunikační cesty, přísun, odsun a ukládání materiálu apod.).

2.4.   Při průchodu (průjezdu) vrátnicí jsou zaměstnanci zhotovitele/nájemce/přepravce (případně jeho subdodavatele) povinni na požádání ostrahy podrobit kontrole své osobní zavazadlo (vozidlo), případně se podrobit prohlídce.

2.5.   V areálu Bilfinger Euromont a.s. je zakázáno fotografování a filmování. Fotografování a filmování povoluje příslušný vedoucí zaměstnanec objednatele.